Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Definicja MŚP zawarta jest w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu8 art. 107 i 108 Traktatu. doradztwo w ,

Czytaj więcej >>>