Nasi klienci często zadają nam nurtujące ich pytania dotyczące marketingu, usług doradczych, pozyskiwania funduszy unijnych i innych dotacji na rozwój firm. Na te pytania, które najczęściej się powtarzają odpowiadają nasi eksperci: Agnieszka Jaszczyk i Paweł Kresso.

Dotacje unijne dla firm

1. Chcę kupić nieruchomość. Czy są na to dotacje?

Środki unijne, o które przedsiębiorcy będą mieli możliwość starać się w nowym okresie finansowania 2014-2020 nie będą mogły być przeznaczane na realizację listy pojedynczych, przypadkowych zakupów. O dotację przedsiębiorca stara się na realizację inwestycji i tylko wydatki niezbędne do jej prawidłowego, pełnego przeprowadzenia mogą być objęte dotacją. Należy pamiętać, że każda z instytucji, która rozdysponowuje środki unijne określa typy projektów na jakie można starać się o dotację, a każdy wydatek (koszt), który jest planowany do poniesienia musi być uzasadniony.

2. Chcę odnowić park maszynowy. Gdzie mogę starć się o taką dotację?

Celem dotacji unijnych skierowanych do przedsiębiorców jest rozwój przedsiębiorczości.  Dzięki unijnemu finansowaniu przedsiębiorca może pozyskać środki, które pozwolą mu rozkwitnąć, wyprzedzić konkurencję poprzez np. wprowadzenie do oferty nowych produktów, usług, wprowadzenie nowego, lepszego sposobu produkcji. Tylko przedsiębiorcy planujący realizować inwestycję, zgodną z typami projektów określonymi przez Instytucję dysponującymi środkami unijnymi, będą mieli możliwość ich pozyskania. Z dotacji nie będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu odtworzenie zużytego majątku, czyli tzw. inwestycje odtworzeniowe.

3. Chcę kupić samochód. Co z dotacją? Można taką otrzymać?

W przypadku środków transportu często obowiązują przy programach unijnych różne ograniczenia. Każdy z programów ma zawsze określoną listę wydatków kwalifikowanych, czyli takich, które mogą zostać objęte dotacją unijną. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie, a mianowicie pozyskanie dotacji możliwe jest jedynie na inwestycję. Jeżeli środek transportu jest przedsiębiorcy niezbędny do jej prawidłowego, pełnego zrealizowania, a także do osiągnięcia zakładanych efektów to z reguły może on być objęty dotacją. Wyjątek stanowią firmy działające w sektorze drogowego transportu towarowego. W ich przypadku nabycie środka transportu może być niemożliwe.

4. Na co można wyciągnąć dotację?

Dotacja to nie królik, którego wyciąga się za uszy z kapelusza. O dotację przedsiębiorca może wnioskować zgodne z zasadami obowiązującymi przy danym naborze wniosków. Dotacje udzielane są na projekty inwestycyjne, które najlepiej zrealizują cele danego programu. Przedsiębiorcy startują zawsze w konkursach, czyli dotacje otrzymują projekty najlepsze –  układana jest lista rankingowa. Instytucja ogłaszająca konkurs zawsze określa typy projektów (jest to lista zamknięta), na które można starać się o dotację, stąd też nie każdy pomysł przedsiębiorcy będzie mógł liczyć na możliwość wsparcia. Najważniejsze jest, aby znaleźć program dotacyjny do którego się „pasuje” a nie na siłę „naginać, naciągać” pomysł do możliwości pozyskania dotacji. Nie można zapominać, że pozyskaną dotację trzeba będzie zrealizować w opisanym zakresie, rozliczyć, a także utrzymać trwałość projektu przez 3 lata (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) od daty zakończenia realizacji inwestycji.

5. Czy firma handlowa może starać się o dotację?

Myśląc o pozyskaniu dotacji na inwestycję przedsiębiorca (bez względu na branżę) musi sprawdzić jakie są możliwości i czy nie ma ograniczeń bądź wykluczeń go dotyczących.
Poszczególne programu unijne wprowadzają kryteria, zasady, ograniczenia dotyczące między innymi:

  • wielkości przedsiębiorstwa, które może starać się o dotację w ramach danego programu,
  • rodzaju inwestycji, które będą wspierane w ramach danego programu,
  • rodzaju wydatków, które będą mogły zostać sfinansowane w ramach danego programu,
  • czasu realizacji inwestycji w ramach danego programu.

Pojawiają się natomiast ograniczenia dotyczące rodzaju działalności, na którą przedsiębiorca chce starać się o dotację ze względu na rodzaj pomocy, która ma zostać udzielona.

6. Czy jednoosobowa działalność (nie zatrudniająca pracowników) może wnioskować dotację?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tylko na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie zatrudniająca pracowników jest mikro przedsiębiorcą. Jeżeli w danym programie unijnym nie ma informacji o wykluczeniu z możliwości starania się o dotację wspomnianej kategorii przedsiębiorców oznacza to, iż pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów, mikro przedsiębiorca może złożyć wniosek w konkursie o pozyskanie dotacji na planowaną przez siebie do zrealizowania inwestycję.

7. Kiedy mogę rozpocząć inwestycję?

O dotację unijną można strać się na planowaną do zrealizowania inwestycję, czyli inwestycja nie może zostać rozpoczęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (wnioski składa się w terminie trwania naboru). Termin realizacji inwestycji określa sam przedsiębiorca w harmonogramie, zgodnie z ramami czasowymi jakie dopuszcza dany program. Przedsiębiorca ma prawo rozpocząć realizację inwestycji najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale musi pamiętać, iż do momentu ogłoszenia wyników realizuje inwestycję na własne ryzyko – nie wie czy otrzyma dotację.

8. Kiedy mogę zamówić maszynę, na którą chcę dostać dotację?

Dotacja z funduszy unijnych jest refundacją części poniesionych kosztów. Przedsiębiorca może rozpocząć realizację planowanej przez siebie inwestycji najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dotację. Wnioski przyjmowane są przez instytucje tylko w terminie trwania naboru. Dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji to podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania zmierzającego do rozpoczęcie realizacji inwestycji (np. złożenie zamówienia na dostawę maszyny, wyłonienie dostawcy towarów lub usług, rozpoczęcie dziennika budowy, podpisanie umowy przedwstępnej itp.). Mając na uwadze powyższe przedsiębiorca może zamówić maszynę po złożeniu wniosku o dotację pamiętając przy tym, że musi dochować także innych terminów wynikających z realizacji umowy o dotację (np. okres realizacji inwestycji).

9. Zrealizowałem inwestycję. Jak mogę teraz starać się o dotację, aby zwrócono mi koszty, które poniosłem?

O dotację można wnioskować tylko i wyłącznie na inwestycje nie rozpoczęte i planowane dopiero do zrealizowania. Jeżeli inwestycja (lub jakikolwiek jej element) została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dotacje to nie ma możliwości pozyskania na nią wsparcia.