Zatrudnienie obcokrajowca, czyli zezwolenie na pracę w Polsce

Coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie osób do pracy spoza Polski. Mogą to być obywatele z państw Unii Europejskiej, mieszkańcy państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii czy cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej. W każdym jednak przypadku należy dopełnić szeregu formalności, by obcokrajowiec pracował w Polsce legalnie. Co trzeba zatem wiedzieć o zatrudnianiu obcokrajowców?

Zatrudnienie obcokrajowca – co trzeba wiedzieć?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić w swoich firmach cudzoziemców, muszą złożyć odpowiednie dokumenty we właściwym urzędzie. Wiele zależy jednak od tego, skąd pochodzi osoba, która chce pracować w polskiej firmie. Zatrudnienie obcokrajowca warto przeprowadzić z prawnikiem, który wskaże, jakie formalności należy spełnić, by dana osoba pracowała w Polsce legalnie. Jakie dokumenty należy złożyć zatrudniając osobę z UE, EOG i Szwajcarii, a jakie, gdy przyjmowany jest cudzoziemiec spoza krajów UE?

Zatrudnianie obcokrajowca z UE

Najmniej formalności związanych jest z zatrudnianiem obcokrajowca z krajów Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Osoby te mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie. Jednak jeśli ich pobyt wynosi dłużej niż 3 miesiące, wówczas muszą zarejestrować swój pobyt. Nadany zostanie im nr PESEL.

Zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mają obowiązek posiadania stosownego zezwolenia na pracę w Polsce, jednak ubiega się o to nie potencjalny pracownik, a pracodawca. Konieczne jest uzupełnienie specjalnego wniosku o wydanie pozwolenia na pracę cudzoziemca i dołączenie do niego dokumentów przetłumaczonych na język polski. Wśród nich są dokumenty podróży obcokrajowca, zaświadczenia potwierdzające spełnienie określonych wymagań co do wykonywania zawodu. Oprócz tego, konieczne jest przedstawienie innych dokumentów, które uzależnione są od konkretnego rodzaju zezwolenia. Niezbędne mogą być odpisy z KRS, kopie umowy spółki, kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki, kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu, listy oddelegowujące itd.

Ile jest ważne zezwolenie na pracę w Polsce?

Zezwolenie na pracę w Polsce nie jest wydawane bezterminowo. Czas określony jest w dokumencie i zazwyczaj nie jest on dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca można uzyskać na maksymalnie 5 lat, ale tylko w ściśle określonej sytuacji – kiedy dana osoba pełni funkcję w zarządzie spółki (liczącej co najmniej 25 osób).

Kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane?

Nie tylko obywatele krajów UE, EOG i Szwajcarii mogą pracować w Polsce bez zezwolenia. O taki dokument nie muszą ubiegać się osoby posiadające status uchodźcy nadany w Polsce, ci, którzy mają ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały, korzystający z ochrony czasowej lub humanitarnej w Polsce. Zezwolenia nie są wymagane również w innych przypadkach, np. wśród studentów studiów stacjonarnych studiujących i przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, osób posiadających Kartę Polaka czy naukowców i artystów pracujących do 30 dni w roku kalendarzowym.w temacie: