Tag: rozporządzenie 651/2014

Intensywności wsparcia w nowym budżecie unijnym 2014-2020

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Autor: Agnieszka Jaszczyk…Rozporządzenie KE 651/2014 w ramach powyższych form pomocy określa maksymalne możliwe poziomy intensywności wsparcia oraz określa kategorie kosztów kwalifikowanych czy typy projektów, na które można starać się o dotację. doradztwo w ,

Czytaj więcej >>>

Definicja MŚP – jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Definicja MŚP zawarta jest w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu8 art. 107 i 108 Traktatu….Źródło oraz podstawa prawna: Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Autor: Agnieszka Jaszczyk doradztwo w

Czytaj więcej >>>