Zgodnie z przepisami unijnymi pomoc państwa (czyli pomoc publiczna) jest zakazana. Jednakże od każdej reguły są wyjątki i nie inaczej jest w tym przypadku.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu reguluje sytuacje, w których udzielenie pomocy publicznej jest możliwe. W Rozporządzeniu przewidziany jest szeroki wachlarz możliwości udzielania wsparcia, a państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą z niego wybrać te rodzaje, które są w ich przypadku najlepsze.

Pomoc dopuszczona rozporządzeniem:

 • pomoc regionalna;
 • pomoc dla MŚP w formie pomocy inwestycyjnej, pomocy operacyjnej i dostępu MŚP do finansowania;
 • pomoc na ochronę środowiska naturalnego; (efektywność, kogeneracja, OZE);
 • pomoc na badania, rozwój oraz innowacje;
 • pomoc szkoleniowa;
 • pomoc na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;
 • pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi;
 • pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;
 • pomoc na infrastrukturę szerokopasmową;
 • pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
 • pomoc na infrastrukturę lokalną.

Rozporządzenie KE 651/2014 w ramach powyższych form pomocy określa maksymalne możliwe poziomy intensywności wsparcia oraz określa kategorie kosztów kwalifikowanych czy typy projektów, na które można starać się o dotację.

W ramach wymienionych wyżej form wsparcia na szczególna uwagę zasługują:

 • pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w ramach której przewidziano następujące maksymalne poziomy intensywności:
  • 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań podstawowych;
  • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych;
  • 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku studiów wykonalności.

Przy spełnieniu określonych warunków intensywność pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw, 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

 • regionalna pomoc inwestycyjna w ramach której w przypadku województwa śląskiego przewidziane są następujące maksymalne poziomy intensywności:
  • mikroprzedsiębiorstwa – 45 %;
  • małego przedsiębiorstwa – 45 %;
  • średniego przedsiębiorstwa – 35%;
  • dużego przedsiębiorstwa – 25%.

Należy pamiętać, iż pomoc regionalna nie ma zastosowania do pomocy wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.

 • pomoc szkoleniowa w ramach której przewidziano następujący maksymalny poziomy intensywności wsparcia to do 50 % kosztów kwalifikowalnych, która może zostać zwiększona maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:
  • 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
  • 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

Pomocy nie przyznaje się na szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania obowiązkowych norm krajowych w zakresie szkoleń.

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Autor: Agnieszka Jaszczykw temacie: , , , , , , ,