Starając się o dotację unijną przedsiębiorcy często mogą napotkać informację, iż dana forma wsparcia przewidziana jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP lub też dla przedsiębiorców innych niż MŚP. Co właściwie oznacza ten skrót?

MŚP czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Prawidłowe ustalenie statusu jest kluczowe z punktu widzenia możliwości pozyskania dotacji lub innego preferencyjnego finansowania.

Definicja MŚP zawarta jest w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu8 art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z powyższym dokumentem za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (są to w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą).

Ustalając wielkość przedsiębiorstwa pod uwagę należy wziąć wielkość zatrudnienia oraz obrót lub sumę bilansową, i tak:

 • do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej:

Definicja MŚP - jak ustalic wielkość Twojej firmy?

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość, chyba że zjawisko to powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat – wówczas następuje zmiana statusu.
Wyjątek stanowi przejęcie przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, traci swój status z dniem przejęcia.

Liczba zatrudnionych osób liczona jest jako roczne jednostki robocze (RJR), czyli liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. W przypadku pracy osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na długość okresu zatrudnienia), lub pracowników sezonowych RJR obliczana jako część ułamkowa.

Do osób zatrudnionych zalicza się:

 • pracowników;
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
 • właścicieli-kierowników;
 • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkolenie zawodowe nie są zaliczani do osób zatrudnionych. Nie wlicza się tu również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim ani wychowawczym.

Na status przedsiębiorstwa wpływ mają także zależności kapitałowe, osobowe z innymi podmiotami lub osobami fizycznymi. Dlatego też rozróżnia się przedsiębiorstwa:

 • samodzielne;
 • partnerskie;
 • powiązane.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo samodzielne to ocena jego wielkości opiera się tylko i wyłącznie na  danych tego właśnie przedsiębiorstwa. Jednakże, gdy przedsiębiorca jest powiązany (np. kapitałowo, czy poprzez osoby wspólników/udziałowców) z innymi przedsiębiorstwami, niezbędne jest uwzględnienie także danych tych podmiotów. Dlatego też ustalając status przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy jest ono niezależne, czy też należy do grupy. Grupa ta nie musi mieć sformalizowanego, oficjalnego charakteru. Przynależność do grupy oceniana jest z funkcjonalnego i gospodarczego punktu widzenia.

W celu prawidłowego ustalenia wielkości przedsiębiorstwa niezbędne jest sięgniecie do podstawy prawnej i przeanalizowanie wszystkich kryteriów.

Źródło oraz podstawa prawna:

 • Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu.

Autor: Agnieszka Jaszczykw temacie: , , , , , , , , ,