Kolejnym konkursem planowanym do ogłoszenia, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, jest Działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, które jest związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez przedsiębiorstwa. Działanie przewiduje możliwość starania się o wsparcie na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, a także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Planowany termin ogłoszenia konkursu to IV kwartał 2015 roku.

Wsparcie pozyskane w ramach tego  Działania ma przyczynić się do podnoszenia innowacyjności naszego regionu poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw, które angażują się w B+R oraz dodatkowo do poprawy jakości infrastruktury badawczej. Dzięki wzmocnieniu możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R ma wzrosnąć w województwie śląskim liczba tworzonych innowacyjnych produktów i usług.

Czy na każdy rodzaj innowacji, z każdej dziedziny będzie można starać się o dotację z Działania 1.2?

W 2012 roku została przyjęta w naszym województwie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Dokument ten określa i opisuje inteligentne specjalizacje naszego regionu, do których należą:

  • energetyka;
  • medycyna;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia wpisujące się w przynajmniej jeden z powyżej wymienionych obszarów, będą mogli starać się o wsparcie w ramach Działania 1.2.

Działanie 1.2 będzie dawało możliwość startowania w konkursie w partnerstwie ponieważ jako beneficjenci przewidziane zostały następujące podmioty:

  • przedsiębiorstwa;
  • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa;
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
  • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni);
  • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych;
  • porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera.

Wsparcie w ramach Działania 1.2 przewidziane jest przede wszystkim  dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Jednakże duży przedsiębiorca także będzie mógł starać się o dotację pod warunkiem, że zapewni, iż konkretne efekty jego działalności badawczo-rozwojowej przenikną do polskiej gospodarki. Dodatkowo, w przypadku dużych firm, preferowane będą projekty realizowane wspólnie z MŚP lub w ramach, których zaplanowano współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

W ramach Działania przewidziano ograniczenia dotyczące np.maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

Pamiętać także trzeba o tym, iż dotacja jest refundacją części poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków (poniesionych w okresie realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dotację). Nie jest planowany system zaliczek w ramach Działania 1.2, tak więc przedsiębiorca będzie musiał zapewnić źródła finansowania, które dadzą możliwość pełnej i terminowej realizacji projektu.w temacie: , ,