Brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, lub duże utrudnienia w możliwości skorzystania z niego, jest jedną z barier w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W budżecie unijnym  na lata 2014-2020 możliwości pozyskania dotacji (czyli wsparcia bezzwrotnego) zostały zarezerwowane np. dla projektów innowacyjnych, działalności badawczo-rozwojowej, technologii informacyjno-komunikacyjnych czy odnawialnych źródeł energii.

Pozostali przedsiębiorcy, których pomysł nie wpisuje się w możliwości pozyskania dotacji będą mieli możliwość (prawdopodobnie od 2016 roku) starać się o finansowanie w postaci preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, a także  poręczenia, gwarancji czy nawet wejścia kapitałowego.

Na koniec 2015 roku (IV kwartał) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. Efektem rozstrzygnięcia konkursu będzie wybór instytucji (tzw. operatora) dla instrumentu finansowego.

Z tego rodzaju zewnętrznego finansowania będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego.

Planowane instrumenty finansowe mają być skierowane głównie na rozwój przedsiębiorstw dzięki wzmacnianiu ich podstawowej działalności lub realizacji nowych projektów lub wchodzenie na nowe rynki zbytu. Aby spełnić powyższy cel instrumenty finansowe będą wspierały inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak i kapitał obrotowy, tylko i wyłącznie pod warunkiem powiązania z inwestycją rozwojową. Wsparcie pozyskane od operatora ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawy ich pozycji rynkowej i wzrostu obrotów firm ubiegających się o powyższe wsparcie.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 3.4 zostaną opublikowane w odpowiednich Regulaminach po wyborze operatora.w temacie: , , ,