Zbliża się powoli moment, w którym ruszą konkursy dotyczące możliwości pozyskania dotacji przez przedsiębiorstwa na rozwój działalności. W latach 2014-2020 przedsiębiorcy będą mieli możliwość starania się o bezzwrotne dotacje na innowacje, działalność B+R, rozwój technologii komunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz o nisko oprocentowane pożyczki. Wsparcie przewidziano w ramach 5 programów krajowych oraz 16 regionalnych (dla każdego z województw po jednym).

W województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie dla rozwoju firm zarówno inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jaki i szkoleniowo-doradcze z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 marca 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował wstępny harmonogram konkursów planowanych na ten rok. Harmonogram nie jest jeszcze ostateczny ze względu na trwające procedury mające na celu ostateczną akceptację oraz przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych na lata 2014-2020.  Zresztą przyjęty, przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 5 marca 2015 roku, Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) nie zawiera jeszcze wszystkich informacji i wymaga uzupełnienia.

W II / III kwartale 2015 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP. Działanie to ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a wspierane będą inwestycje polegające na wprowadzeniu nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań. Brzmi ciekawie? Szerokie pojęcie, pod które można podciągnąć wszystko?

I tak i nie, a w zasadzie: NIE. Mimo, że określony typ projektu jest dość ogólny, to nie można zapomnieć o założeniach dotyczących funduszy unijnych w latach 2014-2020 oraz celu jaki ma zostać osiągnięty przez regionalną czy wręcz całą polską gospodarkę. Nasza gospodarka ma się rozwijać, z jednej strony poprzez sięganie po nowe technologie wykorzystywane i dostępne już na świecie, a z drugiej poprzez rozwój działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach oraz współpracę z jednostkami naukowymi.

W ramach Działania 3.2 wspierane będą inwestycje, których zakładanym efektem będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego, co najmniej w skali regionu, produktu/usługi lub procesu. Dodatkowo nie można zapomnieć, że innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata. A to dopiero początek jeśli chodzi o szczegóły dotyczące Działania 3.2.

W ramach Działania przewidziano ograniczenia dotyczące minimalnej wartości dofinansowania, o którą będzie musiał aplikować przedsiębiorca (100 000 PLN) oraz maksymalnej wysokości wsparcia  (2 000 000 PLN). Wsparcie może obejmować tylko i wyłącznie koszty kwalifikowane projektu.

Pamiętać także trzeba o tym, iż dotacja jest refundacją części poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków (poniesionych w okresie realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dotację). Nie jest planowany system zaliczek w ramach Działania 3.2, tak więc przedsiębiorca będzie musiał zapewnić źródła finansowania, które dadzą możliwość pełnej i terminowej realizacji projektu.

Nie inaczej to wygląda w przypadku pozostałych działań przewidujących możliwości starania się o dotację.

A co z przedsiębiorcami, których pomysł nie spełnia kryteriów dotyczących innowacji? Czy będą mieli możliwość pozyskania dotacji? Odpowiedź
na powyższe pytanie oraz informacje o kolejnych Działaniach wspierających rozwój MŚP w regionie – wkrótce.w temacie: , , , ,